در صورتیکه قطر مجرای ادراری از حد معمول کمتر باشد، تنگی مجرای ادراری ( تنگی مه آ)گفته میشود که میتواند مادرزادی یا اکتسابی باشد.

در هر دو صورت برای جلوگیری از عوارض ناشی از آن باید ترمیم گردد.

نوع اکتسابی در صورت بروز التهابات شدید در نوک آلت تناسلی( ناشی از تماس مکرر با ادرار و مدفوع) و تعویض دیر به دیر پوشک شیرخواران ناشی می‌شود.

برای جلوگیری از تنگی مجرا پس از ختنه اولا باید پوشک زودبه زود تعویض گردد و ثانیا مکرراً نوک مجرا با وازلین آغشته گردد. وازلین مانند سدی بین نوک آلت و محتویات پوشک عمل کرده و از بروز التهاب و تنگی مجرای ناشی از آن جلوگیری میکند.

در صورت عارض شدن تنگی مجرا ، برای پیشگیری از عوارض آن باید ترمیم جراحی انجام پذیرد که عمل سبکی بوده و میتوان آنرا سرپایی هم انجام داد.