فیموز:یکی از اختلالات آلت تناسلی در نوزادان پسر میباشد که در آن سوراخ نوک پوست حشفه(پره پوس که در عمل ختنه برداشته میشود)بطور غیر عادی کوچک است.پوست سر آلت را در این نوزادان به راحتی نمیتوان عقب کشید .در این نوزادان احتمال اینکه مشکل در دفع ادرار نیز داشته باشند زیاد است.یکی از اورژانسهای نسبی ارولوژی نوزادان است.بهتر است زود عمل ختنه بر روی این نوزادان انجام شود.


پارافیموز:وقتی در نوزادی که دچار فیموز است،پوست سر حشفه با زور به عقب کشیده شود احتمال اینکه عارضه پارافیموز ایجاد شود زیاد است.  در این اختلال، پوست عقب کشیده شده حشفه پشت حشفه گیر می‌کند و آلت تناسلی  از ناحیه بدنه گیر میافتد و تحت فشار قرار میگیرد، که بدلیل اختلال در گردش خون ناحیه موجب تورم و درد می‌شود.این حالت یکی از اورژانس های مطلق اورولوژی نوزادان است و باید هر چه زودتر پوست حشفه را آزاد و از روی سر آلت برداشت.