بیضه های بالارونده حالتی است که در آن بیضه داخل کیسه بیضه نزول یافته اند ولی به کرات و اکثر اوقات به داخل تونلی که در بین شکم و کیسه بیضه ها قرار دارد و به اسم کانال اینگوینال نامیده میشود وارد و مخفی میشوند. به همین دلیل اکثرا با بیماری بیضه های نزول نیافته اشتباه میشوند.

در صورت شک به این بیماری لازم است توسط پزشک معاینه و پدر و مادر از نگرانی رها شوند.خود والدین هم میتوانند کودک خود را در محیطی گرم و زیر دوش آب گرم معاینه کنند .در اینصورت بیضه ها معمولا از مخفیگاه خود بیرون آمده و در داخل کیسه بیضه قابل لمس خواهند شد.

این وضعیت نیاز به هیچ اقدام درمانی و یا جراحی و ... ندارد.