کوردی یک نقص مادرزادی آلت تناسلی در جنس مذکر است که در آن آلت تناسلی رشد غیر طبیعی داشته و از بدنه به سمت پایین خمیده میشود.همزمان با این نقص ممکن است هیپوسپادیازیس هم وجود داشته باشد.

در دوران جنینی اگر بافت الاستیک قسمت فوقانی آلت بیشتر از قسمت پایینی رشد کند یا بافت غیر طبیعی در قسمت پایین مانع رشد بافت الاستیک این ناحیه شود منجر به کوردی خواهد شد. در این حالت هنگام نعوظ هم آلت به سمت پایین خمیدگی خواهد داشت.

این نقص ممکن است تا دوران بزرگسالی قابل تشخیص نباشد.

این نقص مادرزادی با انجام عمل جراحی قابل ترمیم است. ودر صورت تشخیص زودهنگام باید در دو سالگی ترمیم و مشکلات همراه آن هم مانند هیپوسپادیازیس بر طرف گردد.

ختنه این کودکان هم به زمان ترمیم نقص مذکور موکول میشود.